Historia de una voluntaria en la "Socìetat Protectora d'animals de Mataró" (SPAM)