Condicions generals

I. Informació general sobre la Fundació Affinity

La pàgina web https://www.fundacion-affinity.org/ és gestionada per la Fundació Privada Affinity (en endavant, la “Fundació Affinity”), una entitat privada de caràcter cultural i benèfic, sense ànim de lucre, amb NIF G-58508763, creada l’any 1987 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 350. La Fundació Affinity es dedica a la divulgació dels beneficis del vincle entre persones i gats i gossos.

La Fundació Affinity té el seu domicili a:
Plaça Europa, 54-56, 08902 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Tel.: 900 800 001
Fax: 93 492 70 01
E-mail: fundacion@fundacion-affinity.org

II. Acceptació i modificació de les Condicions Generals del Lloc Web

Acceptació de les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús d'aquest Lloc Web d'Internet (el “Lloc Web”) que es posa a disposició de l'usuari (l'“Usuari”). La utilització d'aquest Lloc Web suposa l'acceptació completa, plena i sense reserves per part de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en cada moment en què l'Usuari hi accedeixi. Per tant, en cas que aquest no estigui d'acord amb qualsevol de les Condicions Generals aquí establertes, s'haurà d’abstenir de fer servir aquest Lloc Web.

Modificació de les Condicions Generals.

La Fundació Affinity es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les Condicions Generals d'ús d'aquest Lloc Web, com també qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Per tant, l'Usuari haurà de llegir les presents Condicions Generals cada cop que accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l'Usuari accepta de manera expressa i plena, que l'accés i l'ús d'aquest Lloc Web es produeix sota la seva responsabilitat exclusiva i única.

III. Dades Personals

Responsable de tractament i delegat de protecció de dades

Llevat d'indicació contrària, la Fundació Affinity és l'entitat responsable de tots els fitxers automatitzats que continguin dades personals que es recullin en aquest Lloc Web. Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de dades. La Fundació Affinity informa els Usuaris que compleix la normativa vigent de protecció de dades i, amb caràcter especial, el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (en endavant, “RGPD”) com també la normativa espanyola derivada de l’RGPD.

La Fundació Affinity no està subjecta a l’obligació de designar cap Delegat de Protecció de Dades. No obstant això, i sense perjudici d’altres punts de contacte que es puguin indicar a les presents Condicions Generals, per a qualsevol consulta, sol·licitud o aclariment relatiu al tractament de les seves dades personals, pot formular les seves sol·licituds a les següents adreces electrònica i postal: fundacion@fundacion-affinity.org/ Fundació Affinity, Plaça Europa, 54-56, 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), indicant al sobre la referència “Protecció de dades”.

Dades personals objecte de tractament.

La Fundació Affinity tractarà les dades personals següents:

-   Aquelles dades inicials que vostè faciliti voluntàriament en relació amb la seva sol·licitud de registre com a usuari, la seva sol·licitud d’informació a la Fundació Affinity o la seva sol·licitud per rebre serveis oferts per la Fundació Affinity. A cada formulari li indicarem de manera clara i precisa les dades que ens ha de facilitar de manera obligatòria a fi i efecte de poder tramitar la seva sol·licitud o petició o bé el servei que en cada moment ens sol·liciti.

-  Aquelles dades que, posteriorment a la seva sol·licitud inicial, siguin generades o intercanviades amb l’usuari com a resultat del compliment, per part de la Fundació  Affinity, d’aquesta sol·licitud inicial.

-  Les dades obtingudes a partir de la interconnexió dels diferents dispositius amb els quals l’Usuari interactuï al lloc web d’Affinity.

-  Les dades obtingudes a partir de la generació de números d’identificació anònims i la seva unió amb els comptes d’Usuaris registrats.

-  Dades personals aportades per l’Usuari mitjançant una xarxa social per a la gestió de la seva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat de cada Usuari, de l’ús que en faci cada Usuari de la xarxa social, com també de les polítiques de privacitat pròpies de la xarxa social de què es tracti.

Finalitat del tractament de les dades.

La Fundació Affinity tractarà les dades dels Usuaris per gestionar i tramitar les sol·licituds que rebi dels Usuaris, ja sigui d’informació, registre o recepció de serveis.

De la mateixa manera, tractarà les dades dels Usuaris per enviar, àdhuc per mitjans electrònics, informació de les seves activitats i serveis, com també d'activitats i serveis que siguin de naturalesa similar a aquelles que són objecte de les sol·licituds rebudes dels Usuaris.

Legitimació del tractament de les dades.

La Fundació Affinity està legitimada per tractar les seves dades a efectes de gestió i tramitació de les sol·licituds dels Usuaris, en ser necessari per al compliment de les obligacions contractuals de la Fundació Affinity amb relació a aquestes sol·licituds.

Respecte de l’anàlisi de les dades obtingudes i de l’enviament d’informació sobre activitats i serveis de naturalesa similar a aquelles que són objecte de les sol·licituds o adquisicions dels usuaris, aquest tractament constitueix un interès legítim de la Fundació Affinity, expressament reconegut per la normativa sobre protecció de dades, com també per la normativa sobre serveis de la societat de la informació. L’Usuari pot oposar-se a rebre, ara o en qualsevol moment, comunicacions comercials sobre les activitats i els serveis de la Fundació Affinity, enviant un missatge de correu electrònic a: fundacion@fundacion-affinity.org/.

Cessió a tercers.

La Fundació Affinity únicament cedirà les dades de l’Usuari a Affinity Petcare, SA i les seves filials, les activitats de les quals estiguin relacionades amb l’alimentació, els productes i els serveis per a animals de companyia per a les mateixes finalitats indicades al subapartat “Finalitat de tractament de les dades” del present apartat “III.- Dades Personals” en relació amb l'activitat respectiva de cada filial, sempre que aquesta cessió sigui necessària i imprescindible per al compliment de les finalitats de tractament descrites al subapartat esmentat de la present política de privacitat.

D’altra banda, de conformitat i amb l’abast i les limitacions previstes a la normativa, la Fundació Affinity podrà cedir les dades de l’Usuari a administracions i autoritats públiques quan estigui obligada a fer-ho amb motiu de la normativa reguladora de l'activitat de la Fundació Affinity. Fora d'aquests supòsits, la Fundació Affinity no cedirà a tercers les dades personals de l'Usuari sense el seu consentiment, obtingut de manera expressa per a cada ocasió.

La Fundació Affinity li comunica que col·labora amb tercers, els quals actuaran com a prestadors de serveis d'acord amb la normativa legal. Aquests proveïdors podran tenir accés a les seves dades personals a fi i efecte que puguin prestar els serveis i/o complir amb les obligacions que es derivin de les relacions jurídiques mantingudes entre els esmentats tercers i la Fundació Affinity, en el marc del desenvolupament de l’objectiu de la Fundació Affinity. En qualsevol cas, la Fundació Affinity té subscrits amb aquests proveïdors els contractes corresponents de confidencialitat i de protecció de les seves dades, en compliment d’allò establert per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Drets dels Usuaris.

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides, els drets reconeguts a l’RGPD i la seva normativa de desenvolupament i, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació i portabilitat de dades. Aquests drets es podran exercir adreçant un correu electrònic amb l’assumpte “Protecció de dades” a l'adreça  fundacion@fundacion-affinity.org o bé mitjançant qualsevol altre mitjà postal amb el qual es deixi constància de la seva recepció per part de la Fundació Affinity, enviat a l'adreça següent:  Fundació Affinity, Plaça Europa, 54-56, 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), indicant al sobre la referència “Fundació Affinity - Protecció de dades”.

De la mateixa manera, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

  • A través de les adreces postal i electrònica indicades a l’apartat “Registre de dades personals, finalitat i destinataris” d’aquestes Condicions Generals; o bé
  • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica o la seva adreça postal.
  • Avís a menors

La Fundació Affinity informa l'Usuari que no està permès que els menors de 14 anys es registrin en aquest Lloc Web.

De la mateixa manera, s’informa l’Usuari que, si és major de 14 anys i menor de 18, és recomanable que avisi els seus pares o representants abans d’entrar al Lloc Web, a fi i efecte que aquests puguin explicar-li les presents Condicions Generals i, en especial, la política de protecció de dades personals continguda en aquestes Condicions Generals i, alhora, puguin participar amb ells a les possibilitats que ofereix aquest Lloc Web, sense perjudici dels casos concrets per als quals la llei exigeix als pares o representants dels majors de 14 anys i menors de 18, que assisteixin aquests menors per prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

Transferències Internacionals de dades.

La Fundació Affinity té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen d’una normativa equivalent a la normativa europea (“Tercers països”). Aquests proveïdors han subscrit amb la Fundació Affinity els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats a Tercers països, aplicant les garanties i les salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. L’Usuari podrà obtenir més informació sobre les garanties a la seva privacitat a través de les adreces postal i electrònica indicades al subapartat “Drets dels Usuaris” d’aquesta política de privacitat.

Termini de conservació de les seves dades.

Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentre es mantingui en vigor la seva relació amb la Fundació Affinity. Un cop finalitzada la relació amb l’Usuari, la Fundació Affinity conservarà les dades de l’Usuari durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, aquestes dades es tractaran únicament a l'efecte d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Un cop finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Política de cookies.

La Fundació Affinity ha desenvolupat aquesta política per informar l'Usuari sobre què és una cookie, quin tipus de cookies utilitza Affinity en aquest Lloc Web i com l’Usuari les pot gestionar segons quin sigui el seu interès.

Quan l'Usuari visita per primer cop aquest Lloc Web és informat de l'existència de cookies i d'aquesta “Política de Cookies” de la Fundació Affinity. En futures visites que l'Usuari pugui realitzar a aquest Lloc Web podrà consultar aquesta Política de Cookies en qualsevol moment, a la pestanya “Nota Legal” ubicada a la part inferior del Lloc Web.

Simplement pel fet de navegar per aquest Lloc Web, l'Usuari està consentint que la Fundació Affinity instal·li al seu ordinador les cookies que es descriuen tot seguit, tret que l'Usuari hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar cookies.

Què és una cookie?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com ara les pàgines web, poden instal·lar al seu ordinador. Les seves funcions poden ser molt variades: permeten emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etc. En ocasions, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l'Usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder-lo reconèixer. 

Les cookies també s'utilitzen per gestionar la sessió de l'Usuari, tot reduint el nombre de vegades que s'ha d'introduir la contrasenya o per adequar els continguts de la pàgina web a les seves preferències. Les cookies poden ser de "sessió", és a dir, cookies que s'esborraran de l'ordinador de l'Usuari un cop que aquest abandoni la pàgina web que les va generar o "persistents", és a dir, cookies que romandran a l'ordinador de l'Usuari fins a una data determinada.

Per què són importants?

Les cookies són importants perquè resulten molt útils per les raons següents: des d'un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de manera més àgil i adaptada a les preferències de l'Usuari (per exemple, les cookies emmagatzemen l'idioma de l'usuari o la moneda del seu país). A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els seus serveis, gràcies a la informació estadística que recullen mitjançant aquestes.

Quin tipus de cookies utilitza aquest Lloc Web?

Com pot l’Usuari configurar les cookies?

L'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet. Tot seguit s'indica l'enllaç que li permetrà accedir ràpidament a la informació necessària per procedir a la configuració del seu navegador en relació amb les cookies.

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari a OSX: http://support.apple.com/kb/ph5042

Confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de l'Usuari i en les comunicacions electròniques.

La Fundació Affinity es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal de l'Usuari adoptant les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, de conformitat amb el que es preveu a l’RGPD i la seva normativa de desenvolupament. La Fundació Affinity assegura, dins d’allò possible i conforme a l'estat actual de la tècnica, la confidencialitat i integritat de les dades i la informació que els Usuaris li facilitin per complir amb les finalitats abans esmentades.

IV. Propietat intel·lectual

Aquest Lloc Web pot incloure, de manera enunciativa i no limitativa, informació, dades, continguts, textos, documents, material publicitari, dibuixos, bases de dades, sons, programes d'ordinador, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Fundació Affinity és titular o legítima llicenciatària.

En aquest sentit, queda totalment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació tant d'aquest Lloc Web com de la seva informació, dades, continguts, textos, documents, material publicitari, dibuixos, bases de dades, sons, programes d’ordinador, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d’elements, logotips, imatges i, en general, respecte de qualsevol informació continguda en aquest Lloc Web.

De la mateixa manera, queda prohibit descomposar, fer enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i l'accés d'aquest Lloc Web i dels serveis aquí continguts, com també realitzar, respecte dels mateixos, qualsevol acte d'explotació. En particular, queda prohibit realitzar links, hyperlinks, framing o vincles similars que es puguin establir en direcció a aquest Lloc Web, sense el consentiment previ exprés de la Fundació Affinity.

V. Ús dels serveis i continguts

Tot Usuari que accedeixi a aquest Lloc Web haurà de fer un ús adequat dels serveis i continguts de conformitat amb la filosofia d'aquest Lloc Web, tal com apareix descrita en aquest apartat, i sota els principis de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.

En aquest sentit, en aquells serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web (com per exemple blogs, fòrums o xats), o mitjançant els perfils oficials a Xarxes Socials, en què es pugui recollir l'opinió de l'Usuari o en què aquest hi pugui allotjar continguts, l'Usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar ni distribuir cap tipus de material i/o, en general, informació o opinions, els continguts dels quals siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l'ordre públic, de contingut difamatori o pornogràfic, que atemptin contra l'honor i la imatge de la Fundació Affinity o qualssevol altres tercers.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet a realitzar les esmentades accions, únicament i exclusivament en relació amb continguts respecte de quals ostenti, de manera legítima i de conformitat amb la llei, els drets d'explotació, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

De la mateixa manera, està prohibit realitzar qualsevol ús o utilització dels serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web (com ara blogs, fòrums o xats), amb ànim lucratiu o de tal manera que impliqui o pugui implicar un perjudici o un comportament deslleial amb el Lloc Web i la Fundació Affinity (és a dir, conductes com ara desviar trànsit cap a un altre lloc web).

Aquest compromís fa referència també al fet que l'ús dels serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web ha d'estar en consonància amb l'objectiu primordial i la filosofia d'aquest Lloc Web, que no és cap altre que els Usuaris puguin rebre i/o compartir informació i experiències sobre el món de les mascotes i, en especial, en relació amb els beneficis del vincle entre persones i gossos i gats.

La Fundació Affinity no es fa responsable dels continguts de tercers (com ara, per exemple, comentaris, fotografies, vídeos, xats, fòrums, etc.) que incompleixin el que s'ha esmentat anteriorment i, alhora, es reserva el dret de modificar o, si escau, retirar d'aquest Lloc Web aquests continguts o informacions de manera immediata, sense que això doni lloc a cap indemnització a favor de l'Usuari responsable de l'allotjament d'aquests continguts o informacions en aquest Lloc Web.

En aquest sentit, la Fundació Affinity ofereix als Usuaris d'aquest Lloc Web la possibilitat de denunciar i posar en coneixement de la Fundació Affinity, mitjançant l'adreça de correu electrònic fundacion@fundacion-affinity.org, qualsevol abús, incidència, vulneració de drets, continguts inadequats o contraris a les disposicions d’aquestes Condicions Generals que pugui aparèixer en aquest Lloc Web, dels quals els Usuaris tinguin coneixement. L'Usuari facilitarà una breu explicació de les causes de la denúncia o la incidència. En aquest sentit, s'informa l'Usuari que les dades del denunciant i del denunciat podran ser tractades per la Fundació Affinity amb la finalitat d'investigar l'abús, incidència, contingut o vulneració reportada i determinar si cal posar-ho en coneixement de les autoritats públiques competents. En cas afirmatiu, les dades esmentades se cediran a les autoritats públiques administratives i/o judicials i a les forces i cossos de seguretat. Sense perjudici d'aquesta possibilitat de comunicació i denúncia que ofereix la Fundació Affinity, l'Usuari podrà utilitzar altres sistemes de comunicació o denúncia que continguin les Xarxes Socials en què la Fundació Affinity tingui perfils oficials creats.

S'informa l'Usuari que qualsevol allotjament de continguts en aquest Lloc Web que efectuï l'Usuari com a conseqüència del seu ús, comportarà la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor de la Fundació Affinity, de tots els drets d'explotació sobre els continguts esmentats, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

VI. Xarxes socials

El tractament de dades dels Usuaris que es facin seguidors de perfils oficials de la Fundació Affinity a Xarxes socials es regirà per les condicions previstes en aquestes Condicions Generals (apartat “III.- Dades personals”), i subsidiàriament, per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que tinguin establertes les pròpies Xarxes socials.

La Fundació Affinity tractarà les dades dels Usuaris que es facin seguidors o “fans” de qualsevol dels seus perfils abans esmentats, amb les finalitats descrites a l'apartat “III.- Dades personals” d'aquestes Condicions Generals i, a més, amb la finalitat d’administrar correctament aquests perfils i conèixer les opinions i/o comentaris dels Usuaris. En fer-se fan o seguidor del perfil, l'Usuari consent el tractament de les seves dades de conformitat amb les finalitats indicades a l'entorn de la Xarxa Social.

La Fundació Affinity podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació o contingut que vagi en contra de les normes establertes a les condicions generals d'ús de la Xarxa Social en qüestió, com també en contra d’allò que preveuen les presents Condicions Generals.

L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de dades en qualsevol moment, de la manera descrita a l'apartat “Drets dels Usuaris” precedent. En tot cas, l'Usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la Xarxa social tot seguint les passes que s'indiquen a les condicions d'ús de la Xarxa social i sense que la Fundació Affinity pugui intervenir en aquest procés. De la mateixa manera, cal recordar que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l'Usuari de la Xarxa Social, s'haurà de fer a través de la configuració de l'Usuari, i podrà ser feta per la Fundació Affinity.

Per realitzar qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en Xarxes Socials dels perfils oficials de la Fundació Affinity, l'Usuari es podrà posar en contacte amb la Fundació Affinity mitjançant l'e-mail: fundacion@fundacion-affinity.org.

VII. Exempció de responsabilitat

La Fundació Affinity posa a disposició dels Usuaris un conjunt d'informació, la qual, malgrat haver estat realitzada per professionals del sector, i de la diligència posada en la seva elaboració, pot contenir imprecisions o errors, o bé no estar actualitzada en la data d'accés de l'Usuari. En aquest sentit, havent posat en coneixement de l'Usuari la possibilitat d'imprecisions pel que fa al contingut d'aquest Lloc Web, la Fundació Affinity queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de la hipotètica manca d'exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, com també d'eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir aquest Lloc Web.

De la mateixa manera, la Fundació Affinity no serà responsable de les interrupcions del servei, del seu funcionament erroni o de les dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions mitjançant la qual resulta accessible aquest Lloc Web, sigui quin sigui l'origen d'aquest mal funcionament.

La Fundació Affinity no garanteix que els continguts d'aquest Lloc Web siguin aptes o estiguin disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o una part dels continguts d'aquest Lloc Web siguin considerats il·legals a països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització per part dels Usuaris, i en cas que aquest accés es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat de l'Usuari.

L'ús que es pugui fer de la informació i dels continguts que apareixen en aquest Lloc Web i/o de l'accés a d’altres pàgines web de tercers a través de connexions o  “links” que apareixen en aquest Lloc Web, es farà sota la responsabilitat exclusiva d’aquelles que efectuïn aquest tipus d'actes, i la Fundació Affinity no serà en cap cas responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquests usos o activitats.

Com a conseqüència d’això, l'Usuari accepta de manera expressa i plena, que l'accés i l'ús d'aquest Lloc Web es produeix sota la seva responsabilitat exclusiva i única.

VIII. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals i qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, compliment o manca de compliment es regirà per les lleis espanyoles, sense perjudici de l'aplicació de la normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.

D'altra banda, la Fundació Affinity i l’Usuari se sotmeten, amb expressa renúncia al seu propi fur, amb relació a l’ús d'aquest Lloc Web, com també amb relació a qualsevol incidència o conflicte relacionat amb aquest, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili social de la Fundació Affinity abans esmentat, sense perjudici de la jurisdicció que pugui resultar competent per aplicació del Reglament EU 44/2001 o d’una altra normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.