Els 10 sons principals del gat

Los 10 sonidos principales del gato
1. Miol (miaow)

Els gats i les persones podem arribar a ser molt semblants però, potser, no hem dedicat el temps necessari per a conèixer-nos millor i adonar-nos-en.

El miol és el so per excel·lència dels felins. Tant, que a l'antic Egipte miu volia dir gat. És un so que pot durar des d'una fracció de segon fins a diversos segons i que els gats emeten obrint la boca i tancant-la gradualment. En alguns casos, el miol pot iniciar-se o acabar amb un altre so com un trinat o un grunyit.

No té un sentit estricte. Serveix més aviat per a cridar l'atenció sobre algun aspecte de l'ambient, gràcies al qual la persona pot interpretar el missatge del gat. Un miol prop d'una porta tancada podria indicar que vol sortir, i un prop de la menjadora buida, que té gana. Es creu que la majoria de miols són sons arbitraris que cada felí aprèn a utilitzar per a comunicar-se amb les persones que l’envolten, de manera que cada casa amb un gat té el seu propi diccionari de miols per a aconseguir menjar, manyagues, joc, atenció, etc.

Tip #1. Sabies que els gats adults utilitzen els miols principalment per a comunicar-se amb les persones i pràcticament mai amb altres gats?

Malgrat no tenir un sentit estricte, els miols poden transmetre informació sobre l'estat emocional del gat i sobre la urgència de missatge. En general, com més intensa l'emoció, més intens el miol. A més, en situacions desagradables per als gats, com rebre un raspallat brusc, trobar-se en un lloc desconegut o en la sala d'espera del veterinari, emeten miols llargs, guturals i més intensos en els sons de baixa freqüència.

En canvi, quan els gats es troben en situacions agradables, com abans de menjar o mentre busquen contacte físic amb el propietari, els miols són més curts, aguts i amb una entonació ascendent.

Tip #2. Sabies que els gats sords solen emetre miols especialment intensos i sorollosos?

2. Crida de socors (distress call)

Gatets amb menys d'un mes de vida emeten una crida de socors, semblant a un miol molt agut, que serveix per a avisar a la mare d'una situació d'emergència. Les crides del gatet que té fred són molt agudes (sobretot fins a les quatre setmanes de vida, que és quan els gatets comencen a regular la seva temperatura corporal); les del gatet que s'ha quedat sol tenen un volum molt alt i les del gatet atrapat en algun lloc, com ara sota la mare, són molt prolongades.

Les gates entenen perfectament el sentit de cadascuna d'aquestes crides de socors i responen en conseqüència.

Tip #3. Les gates sordes no senten les crides de socors dels seus gatets i podrien no adonar-se que estan en perill. Per això es diu que no són bones mares.

3. Ronc (purr)

És un so baix i rítmic que el gat emet sense obrir la boca. Els gatets ho fan mentre mamen, en canvi els gats adults ho fan en moltes situacions plaents, per exemple durant el contacte amb un altre gat o amb una persona, o mentre el gat s'està refregant contra un objecte o pastant una manta. No obstant això, els gats ronquen també en circumstàncies que difícilment es poden considerar plaents, com durant les visites veterinàries, quan estan malalts o tenen dolor, durant el part, i fins i tot en punt de mort.

Per tant, el més probable és que el ronc expressi una emoció intensa, sigui o no agradable, i serveixi per a estimular l'atenció i el contacte amb un altre individu. En aquest sentit, s'ha comparat al somriure humà, que pot expressar felicitat, però també estats d'incomoditat o dolor, on l'individu busca el suport dels altres. Per desconeixement, es diu que és com un soroll de motor, però en realitat és el resultat d'una vibració interna.

4. Trinat o grinyol (trill)

És un so entre el miol i el ronc, que es caracteritza per tenir un to ascendent i durar menys d'un segon. Els gats ho fan sense obrir la boca. Forma part dels sons que s'intercanvien mares i gatets, però els gats adults també ho poden utilitzar per a dirigir una salutació amistosa a altres gats o a les persones.

5. Crides sexuals (female and male calls)

Tant els gats mascles com les femelles, quan les hormones criden, emeten una espècie de lament intens i prolongat per a atreure a una parella. Els mascles també ho fan per a avisar als altres mascles de la seva presència. Sovint, aquestes crides sexuals són la raó per la qual molts propietaris es decideixen a esterilitzar la seva mascota.

6. Esbufec (hiss) i escopit (spit)

Un gat que intenta defensar-se i amenaçar pot obrir totalment la boca i expulsar aire de manera brusca. El resultat és una espècie de xiulada que dura gairebé un segon i que es diu esbufec. Amb menys de tres setmanes de vida, els gatets ja saben fer-ho! Quan l'emissió d'aire dura només una petita fracció de segon, el so resultant és un escopit o esbufec curt.

7. Udols (howl) i esgarips (yowl)

Són sons d'amenaça que semblen miols interminables. Es caracteritzen per ser aguts i tenir un volum molt alt. Amenaces tan intenses serveixen per a evitar que s'arribi a la lluita directa entre gats.

8. Grunyit curt (snarl) i grunyit llarg (growl)

És un so amenaçador de to baix, que pot durar d'una fracció de segon fins a diversos segons.

9. Crit o xiscle de dolor (scream)

És un so molt agut i sobtat, de volum molt alt, que els gats emeten en fer-se mal. És el xiscle que assenyala també el final d'un aparellament.

10. Cloqueig (chatter)

És un so difícil de descriure però impossible d'oblidar un cop l'hagis sentit. És una seqüència de sons aguts que el gat emet alhora que li tremola la mandíbula. La situació típica en la qual el gat fa aquest so és quan està observant fixament una presa i hi ha una barrera pel mig. Indica un estat de forta excitació, i possiblement de frustració, per no poder aconseguir-la.

Aquí acaba el llistat dels principals sons dels gats. Et resulten familiars?

Bibliografia

Bradshaw J y Cameron-Beaumont C., 1989. The signalling repertoire of the domestic cat and its undomesticated relatives. In: Turner D.C., Bateson P. (Eds) The domestic cat - the biology of its behaviour, Cambridge University Press, pp. 67-94.

Nicastro N y Owren MJ, 2003. Classification of domestic cat (Felis catus) vocalizations by naive and experienced human listeners. Journal of Comparative Psychology 117 (1), 44-52.

Schötz S y van de Weijer J, 2014. Human perception of intonation in domestic cat meows. Proceedings from FONETIK, 89-94.

Referències dels sons

1. Miol (miaow, https://freesound.org/people/peawormsworth/sounds/174472/

2. Crida de socors (distress call), https://freesound.org/people/sovy/sounds/232343/

3. Ronc (purr), https://freesound.org/people/magnus589/sounds/181957/

4. Trinat o grinyol (trill), https://freesound.org/people/jsbarrett/sounds/200336/

5. Crides sexuals (female and male calls), https://freesound.org/people/Noise%20Cuisine/sounds/67253/

6. Esbufec (hiss) i escopit (spit), https://freesound.org/people/Zabuhailo/sounds/146960/

7. Udols (howl) i esgarips (yowl), https://freesound.org/people/Villaperros/sounds/259986/

8. Grunyit curt (snarl) i grunyit llarg (growl), https://freesound.org/people/promete/sounds/67444/

9. Crit o xiscle de dolor (scream), https://freesound.org/people/StormMiguel/sounds/191938/

10. Cloqueig (chatter), https://freesound.org/people/barredowl/sounds/32445/